Политика за защита на личните данни

За целите на своята дейност като търговско дружество, „Дентална Бизнес Мениджмънт Академия“ ООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в страната , ЕС и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Кой е администратора обработващ личните ви данни?

При използване на уебсайт www.dentalbmacademy.com вашите лични данни се обработват от „Дентална Бизнес Мениджмънт Академия“ ООД – дружество, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205478725, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, Община Столична, Район Красно село, ж.к. Борово, ул. Родопски извор 43А ет.1 ап. 4, телефон: 0899 789 117, email: office@dentalbmacademy.цом, dentalbmacademy@gmail.com

На какво основание събираме и обработваме вашите личните данни?

Ние обработваме лични данни на следните основания:

 • Въз основа на договор – когато поръчвате определени услуги от нас;
 • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
 • Въз основа на вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.

Ние обработваме личните ви данни, за да изпълняваме своите задължения и услуги към вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличност;
 • управление и изпълнение на заявки за продукти или услуги;
 • изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услуги;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползваш при нас;
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

На нашата уебстраница вие, в качеството ви на клиент, може да ни предоставяте различни лични данни, които могат да бъдат например информация, свързана с вашето име, адрес за кореспонденция, имейл, телефонен номер, данни за кредитна/дебитна карта или банкова сметка, които вие изрично сте посочили и попълнили в съответното поле на сайта в качеството ви на клиент. Използвайки услугите, предлагани в нашия сайт, вие се съгласявате, че предоставянето на личните данни е напълно доброволно и е за целите на получаването на услугите, които ние предлагаме. Личните данни, които сте ни предоставили, ще се използват само за целите, за които са били събрани и ще се съхраняват за възможно най-кратък срок, в зависимост от конкретната цел. Обработката на вашите лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договор и да ви предоставим услугата.

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Ние обработваме личните ви данни и на основание на вашето съгласие само, когато е изрично, недвусмислено и доброволно дадено от ваша страна. Такива данни се обработват и съхраняват за целите на директния маркетинг или с цел да ви информираме по актуални промени и въпроси и не се предоставят на трети лица. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за вас, ако откажете обработването на тези личните данни.

Предоставяне на вашите лични данни на трети лица:

Ние предоставяме лични данни на трети лица, само ако това е необходимо за извършване на конкретната услуга, е вписано в договора, се изисква от компетентни държавни органи или при вашето изрично съгласие за това. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
 • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с теб. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Анонимизация и псевдонимизация:

Ние обработваме данни за статически цели, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

При анонимизация, всички лични, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защита на личните ви данни:

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на данните, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица:

В някои случаи се налага да обработваме ваши лични данни, които не са ни предоставени директно от вас или сме ги получили от трети лица. Това са следните данни:

 • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
 • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
 • Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.

Права на потребителите:

Кaто потребител можете да упражнявате своите права на телефон 0899 789 117 или на имейли: dentalbmacademy@gmail.com и office@dentalbmacademy.com

Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия или по подобен начин ви засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ви са били нарушени.
 • Право на жалба срещу незаконосъобразно обработване на лични данни пред компетентния орган- Комисия за защита на личните данни

Поддържане на регистър:

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка с нас;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Въпроси и актуализации:

От „Дентална Бизнес Мениджмънт Академия“ ООД се стремим клиентите ни да бъдат винаги информирани за защита на личните им данни по време на използването на нашия уеб сайт. Ако имате въпроси относно обработката на лични ви данни, моля, изпратете съобщение на следния имейл адрес: office@dentalbmacademy.com

Наше желание и професионално задължение е винаги да бъдем надеждни и запознати с най-новите законодателни промени и изисквания в сферата на защита, събиране и обработване на лични данни на субекти – физически лица. В тази връзка е възможно нашият екип да модифицира политиката ни за защита на личните данни и приканваме клиентите да следят за актуализации в сайта ни.

Екипът на „Дентална Бизнес Мениджмънт Академия“ ООД.

Всички права върху текста на тази Политика са запазени.

Последна актуализация: 11.04.2019 год.